Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft over de cursus, de instructeur(s), het naleven van de cursusvoorwaarden, de cursus accommodatie of andere zaken die met de cursussen of Eerste Hulp Educatie te maken hebben, kunt u deze schriftelijk aan ons kenbaar maken. U kunt hiervoor gebruik maken van ons klachtenformulier. Elke klacht zal me de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie worden behandeld. Indien mogelijk zal zo snel mogelijk naar een oplossing worden gekeken.

De klachtenprocedure van Eerste Hulp Educatie werkt als volgt:

  • uw mondelinge klacht kunt u indienen bij het, tijdens de cursus aanwezige personeel van Eerste Hulp Educatie.
  • Wanneer er geen oplossing voor de mondelinge klacht wordt bereikt, kunt u binnen 2 weken na het volgen van de cursus, uw klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van Eerste Hulp Educatie.
  • Wij verzoeken u om uw klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven en uw standpunt helder te onderbouwen.
  • Anonieme klachten of klachten via derden worden niet in behandeling genomen.
  • Na ontvangst van u klacht krijgt u binnen twee weken een schriftelijk antwoord van de eigenaar van Eerste Hulp Educatie. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek, zullen wij dit aangeven en daarbij een tijdsindicatie aangeven hiervoor.
  • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.
  • De registratie van klachten geschiedt voor een periode van 2 jaar.

Download het klachtenformulier ( google-form)